پد سلولزی

مزایای پد سلولزی

تا ۳۰ %خنک تر

دلایلی از جمله عدم افتادگی ناشی از ساختار ایستا و ضخامت یکنواخت ،سطح تماس بیشتر با هوا، خاصیت جذب آب بیشتر و همچنین توزیع مناسب آب در سرتاسر پد ، باعث شده است که راندمان خنکی خنکی پد سلولزی در طول فصل حدود ۸۳ %باقی بماند درحالیکه راندمان پوشال به دلیل افتادگی و تراکم نامنظم پس از سه هفته به حدود ۵۰ % کاهش می یابد.

cooler-devices

کارایی در دماي بالاتر

امروزه با توجه به گرم شدن تدریجی کره زمین روزهای بیشتری از تابستان را در ایران با دمای بالای ۳۷ درجه تجربه می کنیم.کولرهای آبی پوشالی به دلیل افت راندمان خنکی بالا جوابگوی این شرایط نیستند این در حالی است که کولرهای آبی سلولزی به دلیل حفظ راندمان خنکی خود قابلیت ایجاد شرایط آسایش حرارتی تا دمای ۴۰ درجه را دارند.

عمرمفید بیش تر

حرکت مداوم آب بروی لایه های منظم پدسلولزی که به هم ارتباط دارند موجب خاصیت خودشویی در پد سلولزی شده و شوره های روی پد را شسته و کمتر اجازه گرفتگی به آن می دهد.این ویژگی بنا بر سختی آب، محل کار کرد کولر می تواند عمر مفید پد سلولزی را ۳ تا ۵ برابر پوسال افزایش دهد.بدین ترتیب پد سلولزی بطور متوسط با سختی آب معمول (مثلاً تهران) می بایست هر چهار سال یکبار تعویض گردد

تنفس سالم تر

پد سلولزی به دلیل پوششهای رزینی استعداد کمتری برای رشد قارچ و آلودگی بر روی خود دارد. انتقال کمتر قطرات ریز آب تبخیر نشده که معمولا حاوی باکتری های مضر تنفسی هستند حالت نامطبوع شرجی را کاهش می دهد. همچنین سرعت بالای عبور هوا از لایه های متعدد و صلب پد ورود گرد و غبار به محیط داخلی را کمتر کرده و در نتیجه هوای سالم تری برای تنفس فراهم می آورد.

مزایای پد سلولزی نسبت به پوشال

ﺪﺳﻠﻮﻟﺰی ﯾﮑﯽ از واﺳﻄﻪ ﻫﺎی ﺳﺮﻣﺎﯾﺶ ﺗﺒﺨﯿﺮی اﺳﺖ ﮐﻪ از ﻻﯾﻪ ﻫﺎی ﻣﺘﻌﺪد ورﻗﻬﺎی ﻧﺎزك و ﻣﻮج دار ﮐﺎﻏﺬ ﮐﺮاﻓﺖ ﺑﺎ ﺧﺎﺻﯿﺖ ﺟﺬب آب ﺑﺎﻻ ﺗﺸــﮑﯿﻞ اﺷﺒﺎع و ﻣﻘﺎوم ﺳﺎزی ﺷﺪه اﺳﺖ. ، ﻣﯽ ﺷﻮد وﺑﻮﺳﯿﻠﻪ ﺗﺮﮐﯿﺒﺎت ﺷﯿﻤﯿﺎﯾﯽ رزﯾﻦ ﺟﻬﺖ ﺟﻠﻮﮔﯿﺮی از ﻓﺎﺳﺪﺷﺪن و ﺗﺠﺰﯾﻪ ﺷﺪن در ﻣﻮاﺟﻬﻪ ﺑﺎ آب ﭘﺪﺳﻠﻮﻟﺰی ﺑﻮاﺳﻄﻪ ﺷﮑﻞ ﻫﻨﺪﺳﯽ و ﺑﺎﻓﺖ ﻣﻨﻈﻢ ﮐﻪ ﺣﺎﺻﻞ اﺳﺘﻘﺮار زواﯾﺎ و ﻃﻮل ﻣﻮج ﻫﺎی ﻣﺘﻔﺎوت ﻻﯾﻪ ﻫﺎی ﮐﺎﻏﺬ ﺑﺮ روی ﻫﻢ اﺳـﺖ، ﺑﺎﻋﺚ ﺷـﺪه آب در ﺳﺮﺗﺎﺳﺮ آن ﺑﻄﻮر ﯾﮑﻨﻮاﺧﺖ ﭘﺨﺶ ﺷﻮد و ﺳﻄﺢ ﺗﻤﺎس ﺑﺎﻻﯾﯽ را ﺑﺎ ﺟﺮﯾﺎن ﻋﺒﻮری ﻫﻮا اﯾﺠﺎد ﻧﻤﺎﯾﺪ .ﺣﺮﮐﺖ ﻫﻮا در ﻻﯾﻪ ﻫﺎی ﺻﻠﺐ و ﺧﯿﺲ ﭘﺪ و ﻋﺪم ﺣﻤﻞ ﻣﻮﺟﺐ ﺗﺒﺨﯿﺮ ﺣﺪاﮐﺜﺮی آب ﺷﺪه و ﺧﻨﮑﺎی ﺑﺎﻻﯾﯽ اﯾﺠﺎد ﻣﯽ ﮐﻨﺪ. ، ﻗﻄﺮات آب ﺑﻪ داﺧﻞ ﻓﻀﺎی ﺳﺮﻣﺎﯾﺶ ﺳـﺨﺘﯽ و دﻣﺎی آب، ﻣﺘﻔﺎوت و ﺑﺎﻻﺗﺮ از ﻧﻮع ﻗﺪﯾﻤﯽ واﺳـﻂ ، ﺿﺨﺎﻣﺖ ﭘﺪ ، ﺳﺮﻋﺖ ﻫﻮا ، راﻧﺪﻣﺎن ﺗﺒﺨﯿﺮ ﭘﺪﺳﻠﻮﻟﺰی ﺑﻨﺎﺑﺮ ﻣﺘﻐﯿﺮﻫﺎﯾﯽ ﻣﺎﻧﻨﺪ :دﻣﺎی ﻫﻮا ﺗﺒﺨﯿﺮ )ﭘﻮﺷﺎل( ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ. ﺑﻄﻮر ﮐﻠﯽ ﭘﺪﺳﻠﻮﻟﺰی ﺟﺎﯾﮕﺰﯾﻦ ﺑﺴﯿﺎر ﻣﻨﺎﺳﺒﯽ ﺑﺮای ﭘﻮﺷﺎل ﺑﻮده ﮐﻪ در اداﻣﻪ ﺑﻪ ﻣﺰﯾﺖ ﻫﺎی آن اﺷﺎره ﻣﯽ ﮐﻨﯿﻢ:

 • اﯾﺴﺘـﺎﯾﯽ و ﻋـﺪم اﻓﺖ ارﺗﻔـﺎع ﺑﻪ دﻟﯿﻞ ﺳﺎﺧﺘـﺎر ﻣﻨﻈـﻢ و ﻣﺤﮑـﻢ تر
 • ﻧﺼﺐ ، ﺷﺴﺘﺸﻮ و ﻧﮕﻬـﺪاري آﺳـﺎن ﺑﻪ دﻟﯿـﻞ ﺧﺎﺻﯿﺖ اﯾﺴﺘـﺎﯾﯽ ﺑﺎﻻ
 • ﻋﺪم اﻧﺘﻘﺎل ﺑﺎﮐﺘﺮي ﻫﺎي ﻣﻀﺮ ﺗﻨﻔﺴﯽ ﺑﻪ ﻓﻀﺎي سرمایش
 • ﻣﺼﺮف ﺑﺮق ﮐﻤﺘﺮ ﺑﻪ دﻟﯿﻞ اﻓﺖ ﻓﺸﺎر ﭘﺎﯾﯿﻦ در ﺣﺎﻟﺖ ﻣﺮﻃﻮب
 • ﺧﺎﺻﯿﺖ ﺗﺮﺷﻮﻧﺪﮔﯽ و ﺟﺬب آب ﺑﺎﻻﺗﺮ ﺑﻪ دﻟﯿـﻞ ﻣـﻮاد اوﻟﯿـﻪ ﺑﻬﺘر
 • ﺳﺮﻋﺖ رﺳﻮب ﮔﺬاري ﭘﺎﯾﯿﻦ ﺗﺮ ﺑﺪﻟﯿﻞ ﺣﺮﮐﺖ داﺋﻤﯽ آب
 • اﺳﺘﻌﺪاد ﮐﻤﺘﺮ ﺑﺮاي رﺷﺪ ﻗﺎرچ و آﻟﻮدﮔﯽ ﻫﺎ ﺑﺮ روي پد
 • ﮐﺎﻫﺶ ورود ﮔﺮد و ﻏﺒﺎر ﺑﺪﻟﯿﻞ ﻻﯾﻪ ﻫﺎی ﻣﺘﻌﺪد
 • ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ اراﺋﻪ در اﺑﻌﺎد و ﺿﺨﺎﻣﺖ ﻫﺎي ﻣﺘﻔﺎوت
 • عمر مفید ۳ تا ۵ برابر بیشتر از پوشال
 • %۰۳ ﺧﻨﮏ ﺗﺮ در ﻃـﻮل ﻓﺼﻞ

تعویض پد سلولزی کولر آبی

پد سلولزی نیز مانند تمامی قطعات مصرفی دیگر پس از طی عمر مفید خود (با سختی آب معمولی ۳تا ۵ سال) می بایسـت تعویض گردد به همین دلیل بخشــی از تولیدات این شرکتبرای پاسخ به این نیاز بازار عرضه شده است تا تولید کنندگان کولر آبی و مصـــرف کنندگان بدون هیچ دغدغه ای، جهت تهیه و استفاده از آن اقدام نمایند.
شرکت کولان سل بعنوان تنها تامین کننده پد سلولزی کولـر آبی شرکت انرژی ، در راستای ارتقا سطح خدمات رسانی به مشتریان اقدام به بسته بندی ۳ عددی پدهای خدماتی نموده است. این اقدام به منظور جلوگیری از آسیب های احتمالی در حمل و همچنین ایجاد تمایز بین قطعه اصـلی مورد تایید کنترل کیفیت شرکت انرژی از سایر محصولات متفرقه در بازار ، صورت گرفته است که در ذیل به ویژگی های آن اشاره می شود :

 • چسب آرم دار
 • برچسب اطلاعات
 • هـولـوگــرام ویـژه
 • رنگ پـدسـلولـزي